top of page

Privatlivspolitik

1. Anvendelse


Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Nazmy Webdesign og
kunden medmindre andet er skriftligt aftalt. Nazmy Webdesign leverer primært løsninger til erhvervsdrivende, herunder
offentlige myndigheder, foreninger, sammenslutninger og i få tilfælde private forbrugere.


2. Information og markedsføring


Kunden vil modtage nyhedsbreve via mail og SMS, som indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter,
nye services, varslinger om vedligeholdelse med mere.
Nazmy Webdesign • Industriholmen 82 • 2650 Hvidovre • Telefon 41 44 01 00 • Kontakt@nazmywebdesign.dk • www.nazmywebdesign.dk • Coop Bank REG: 6620 KONTO NR: 0004104647 • CVR 40526153


3. Produkter


Betingelserne omfatter hjemmeside og webhotel evt. med tilhørende mailløsning (herefter samlet betegnet som
webhotel), hostede løsninger (fx Hosted Exchange) og andre ydelser samt produkter i forbindelse med hjemmesider,
online markedsføring, mailløsninger, medierådgivning med mere.


4. Aftalens indgåelse


Aftalen indgås mellem parterne ved underskrift af en aftale eller ved kundens accept pr. mail.
Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale til brug for udarbejdelse af hjemmesiden. Nazmy Webdesign
forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig hjemmeside, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14
dage fra aftaletidspunktet. Der ydes herefter 30 dage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller
opsætning.


Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-
nummer og mailadresse. Nazmy Webdesign forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt.
Nazmy Webdesign forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker
samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og markedsføringsøjemed. Nazmy Webdesign er
berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, fx DK Hostmaster.
Aftaleperioden for de enkelte produkter fremgår af faktura. Nazmy Webdesign forbeholder sig ret til at frasige sig en
opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret.


5. Opsigelse


Aftalen kan til enhver tid opsiges uden yderligere varsel fra kundens side af, udestående betalinger skal dog være betalt før opsigelse kan finde sted.
Nazmy Webdesign - Forretningsbetingelser 10. januar 2024


6. Databehandleraftaler


Forretningsbetingelserne indeholder også databehandleraftalerne som kan findes på
https://nazmywebdesign/forretningsbetingelser-og-databehandleraftaler 


7. Domænenavn


Det er kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har kunden ikke sikret sig et
domænenavn, kan Nazmy Webdesign efter skriftlig aftale bistå kunden med registrering af et domænenavn til brug for
den/ de aktuelle eller fremtidige hjemmeside(r). Nazmy Webdesign medvirker da alene som formidler (fuldmægtig) i
forbindelse med erhvervelsen og opretholdelsen, mens selve registreringen og brugen af domænet sker på kundens
ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos navnemyndigheden/udbyderen af domænet. Det er kundens ansvar
efterfølgende at afholde vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen (fx DK Hostmaster) for opretholdelse af
domænet.


Det tilstræbes, at Nazmy Webdesign søger om domæneregistrering hos den relevante udbyder senest 2 arbejdsdage
efter, kunden har indbetalt det aftalte registreringsgebyr. Kunden er selv forpligtet til at kontrollere, at
registreringen har fundet sted senest 8 dage herefter. Kunden skal straks underrette Nazmy Webdesign, hvis registrering
ikke er sket.


Domæner registreres efter først til mølle-princippet. Nazmy Webdesign kan således ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket
domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand.
Domænenavnet registreres til en navneserver ved Nazmy Webdesign medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved
fejlbestilte domæner (f.eks. på grund af stavefejl, navnefejl eller lignende fra kundens side), eller hvis kunden
undlader at aktivere domænet, tilbagebetaler Nazmy Webdesign ikke registreringsgebyret. Nazmy Webdesign garanterer ikke for fuld funktionalitet på domæner, som indeholder Æ, Ø, Å, accenttegn eller andre specialtegn.


Nazmy Webdesign • Industriholmen 82 • 2650 Hvidovre • Telefon 41 44 01 00 • Kontakt@nazmywebdesign.dkwww.nazmywebdesign.dk • Coop Bank REG: 6620 KONTO NR: 0004104647 • CVR 40526153
 


Er der eksempelvis indgået en aftale for 36 måneder, forlænges aftalen automatisk med 24 måneder for næste
aftaleperiode. Forlængelsen sker hvis Nazmy Webdesign ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse.
Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske pr. mail til kontakt@nazmywebdesign.dk eller anbefalet brev.
Opsigelsen skal være os i hænde, senest tre måneder før udløbet af en aftaleperiode, medmindre andet specifikt
fremgår af den skriftlige aftale. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Ved opsigelse følger opdateringsmodul
(CMS) ikke med til en evt. ny udbyder af webhotel, da dette er beskyttet af ophavsrettigheder. Hjemmesidens
grafiske layout, tekster og billeder er kundens ejendom og kan overflyttes til anden udbyder. Dette skal kunden dog
selv sørge for. Nazmy Webdesign kan ikke holdes ansvarlig for brugen af billeder og grafiske elementer efter opsigelse og
flytning af hjemmesiden.


Ønsker Nazmy Webdesigne at lukke specielle abonnementstyper/opsige specielle aftaler eller særtjenester, kan Nazmy Webdesign opsige aftalen. Forudbetalt beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. Fra Nazmy Webdesigns side kan
aftaler til enhver tid opsiges med én måneds varsel. Flyttes domænet til en anden udbyder, nedtages/lukkes alle
services tilknyttet domænet. Ønsker kunden fortsat at beholde én eller flere services, skal dette meddeles skriftligt
til Nazmy Webdesign senest én uge før flytningen. I så fald fortsætter aftalen til uændret pris med de aftalte services.
Egentligt redesign af en hjemmeside leveret af Nazmy Webdesign sker kun mod særskilt betaling eller efter aftale. Dog
tilbydes en grafisk opdatering af hjemmesiden uden beregning efter hver 24 måneders periode.
Nazmy Webdesign- Forretningsbetingelser 10. januar 2024


8. Aktivering af webhotel


Den af Nazmy Webdesign udarbejdede hjemmeside hostes indledningsvis på en testserver. Aktivering sker ved kundens
godkendelse af designet. Ved aktivering vil det domænenavn kunden har valgt, pege til den pågældende
hjemmeside.


10. Særligt store datamængder m.m.


Et webhotel omfatter adgang til at lagre en bestemt mængde data og datafiler vedrørende kundens webhotel på
Nazmy Webdesign server. Webhotel og andre produkter hos Nazmy Webdesign har den fordel at der ikke betales for trafik til kundens hjemmeside(r). Det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer, der kan downloades gratis af
andre, herunder shareware-arkiver og musikfiler (fx mp3). Nazmy Webdesign kan til enhver tid og uden varsel fastsætte
øvre grænser for datamængder for hvert enkelt webhotel hostet på en server ved Nazmy Webdesign. Yderligere plads
på en server ved Nazmy Webdesign kan erhverves til dagspris ved henvendelse.
Kun ved en meget stor ekstra trafik vil Nazmy Webdesign kontakte kunden. Der vil ikke fremkomme ekstra regning på
trafik, men Nazmy Webdesign forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller særligt stor
trafikmængde.
Nazmy Webdesign • Industriholmen 82 • 2650 Hvidovre • Telefon 41 44 01 00 • Kontakt@nazmywebdesign.dk • www.nazmywebdesign.dk • Coop Bank REG: 6620 KONTO NR: 0004104647 • CVR 40526153


9. Materialer til brug i forbindelse med design eller lignende


Materialer, som af kunden er indsendt eller afleveret, med henblik på udarbejdelse af hjemmeside eller andre
produkter fra Nazmy Webdesign, bortskaffes eller slettes efter 3 måneder.
Nazmy Webdesign kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-nøgler eller andre digitale lagringsmedier, som
beskadiges eller bortkommer, mens de er i Nazmy Webdesigns varetægt og det anbefales derfor, at kunden enten
beholder kopier eller indsender/afleverer kopier til Nazmy Webdesign. Kunden opfordres i alle tilfælde til på sædvanlig
vis selv at lave en backup af materialet, inden det overgives til Nazmy Webdesign, således at kunden ikke lider skade ved
eventuel bortkomst.


11. Aftalens omfang


Nazmy Webdesign forestår hosting af kundens hjemmeside. I aftaleperioden foretager Nazmy Webdesign vederlagsfrit
rettelser på hjemmesiden, som kunden anmoder om, samt opdaterer hjemmesiden ved at indsætte skriftligt
materiale og billeder, som kunden fremsender. Materiale til indsættelse på diverse menuer og undermenuer skal
leveres digitalt. Rettelser og opdateringer foretages snarest muligt efter kundens henvendelse. Nazmy Webdesign yder
herudover vederlagsfri rådgivning til kunden omkring, hvordan denne selv kan lægge produkter, tekst og billeder
mv. ind via opdateringsmodulet.


Nazmy Webdesign henviser til tilgængelige og opdaterede vejledninger vedrørende produkter og services på
Nazmywebdesign.dk. Nazmy Webdesign tilbyder ikke FTP-adgang.
Nazmy Webdesign- Forretningsbetingelser 10. januar 2024


11.1. Særligt vedrørende mail og lignende hostede services


Til kunder, der benytter sig af Hosted Exchange og lignende hostede services fra Nazmy Webdesign, ydes der
udelukkende support på nyeste version af Outlook fra Microsoft. Før al opsætning og lignende anbefaler Nazmy Webdesign, at kunden altid foretager behørig backup af alle relevante data, herunder men ikke udelukkende mails,
kalender, kontaktpersoner, opgaver med mere.
Nazmy Webdesign yder support i tilfælde af forbindelsesproblemer i Outlook (generel opsætning): fejlfinding af
indgående og udgående mails via IMAP og POP. Til kunder, der tilkøber produkter til at forbinde via
MAPI/Activesync endvidere: problemer med kalenderdeling (Outlook (OWA), kontaktpersoner (Global/Privat),
opsætning af signatur (Outlook(OWA), opsætning af autosvar (Outlook/OWA).
I forbindelse med opsætning af nye konti, yder Nazmy Webdesign ikke support på installation af Outlook på kundens
computer. Såfremt kunden har installeret Outlook på sin computer (enten Dansk eller Engelsk), yder Nazmy Webdesign
support i forbindelse med opsætning. Nazmy Webdesign yder i den forbindelse dog ikke support på import af kundens
tidligere sendte, modtagende og gemte mails, kontakter, kalender, opgaver med mere.
I tilfælde af en ændret prisstruktur på Office 365 eller andre licensprodukter fra tredjepart erhvervet gennem
Nazmy Webdesign, vil reguleringen blive foretaget over for kunden i henhold til den varslede frist fra Microsoft.
Nazmy Webdesign yder support og konfiguration i forhold til licensering af programmer i Office 365. Der ydes ligeledes
support i opsætning af mailsystem i Outlook, der er erhvervet igennem Nazmy Webdesign. Det er kundens ansvar altid at
holde installerede programmer opdaterede.

Der ydes ikke slutbruger-support i brugen af programmer, som eksempelvis Office-pakken eller OneDrive.
Nazmy Webdesign installerer ikke programmer, eller hjælper med konfiguration eller fejlfinding af computere/enheder,
der er nødvendig for at få programmer eller ydelser til at fungere korrekt. Her henvises til kundens egen IT-
supporter.
Nazmy Webdesign • Industriholmen 82 • 2650 Hvidovre • Telefon 41 44 01 00 • Kontakt@nazmywebdesign.dk • www.nazmywebdesign.dk • Coop Bank REG: 6620 KONTO NR: 0004104647 • CVR 40526153


11.2. Særligt vedrørende mail ved Nazmy Webdesign


Der stilles 3.000 megabyte til rådighed til hver mailkonto. Maksimal størrelse på mail, som kan sendes eller
modtages, er 30 megabyte. Maksimalt antal mails, som kan sendes fra en konto, er 500 stk. om dagen.


11.3. Særligt vedrørende webshop

Nazmy Webdesign opretter de 10 første produkter (inklusiv URL) og overfører op til 30 indekserede URL’er fra Google i
forbindelse med skifte fra anden udbyder.
Nazmy Webdesign henviser til sine tilgængelige og opdaterede vejledninger vedrørende produkter og services samt vores
kundeservice.
Nazmy Webdesign tilretter ikke grafiske elementer på webshop-løsninger, som en del af den til aftalen hørende support.
Kan rettelser ikke udføres ved at benytte CMS og den tilhørende teksteditor, anses rettelsen for at være af en
grafisk karakter, hvilket ikke er omfattet af aftalen om support.
Nazmy Webdesign yder telefonisk support til webshop-løsninger samt rådgiver om, hvordan kunden selv kan indsætte
sine tekster og billeder på webshoppen.
Nazmy Webdesign - Forretningsbetingelser 10. januar 2024


12. Misligholdelse


Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af abonnementet/aftalen, herunder uetisk
opførsel på nettet, vil webhotellet blive spærret. Genåbning sker først, når Nazmy Webdesign skriftligt har fået
bekræftet, at en gentagelse ikke vil ske.
Misbrug herefter vil medføre ophævelse af aftalen uden yderligere varsel. Ved oprettelse af domænenavn indestår
kunden for, at denne har retten til det pågældende navn, og kunden friholder Nazmy Webdesign for ethvert ansvar, der
måtte følge af, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af domænenavn krænker andres rettigheder, herunder
varemærkerettigheder. Racistisk, pædofilt eller på anden måde krænkende og/eller ulovligt materiale (billeder,
musik mv., der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold), eller andet uetisk indhold, må ikke
forefindes på Nazmy Webdesigns servere. Dette være sig tekst, billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller
tilsvarende materiale. Nazmy Webdesign forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale af nævnte karakter. Nazmy Webdesign er i alle tilfælde enerådigt bestemmende i sager, hvor specielt materiale kan placeres i én eller flere af de
ovennævnte kategorier.


Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales skriftligt med Nazmy Webdesign og enhver gældende aftale er
kun gyldig, såfremt der foreligger en skriftlig af Nazmy Webdesign bekræftet aftale mellem Nazmy Webdesign og kunden.
Nazmy Webdesign forbeholder sig ret til i særtilfælde at opkræve for trafikforbrug omkring specielle indholdstyper og
brug af webhotel og serverløsninger. Nazmy Webdesign vil uden varsel nedtage og lukke domæner eller servere, der
overtræder indgåede aftaler, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til kunden. Det skal bemærkes, at
forudbetalte beløb ikke refunderes i tilfælde af misligholdelse af enhver art.
Det er udelukkende kundens ansvar, at det valgte domænenavn samt indholdet af hjemmesiden, domænenavn og
eventuelle søgeord i søgemaskiner (fx Google) mv. ikke krænker tredjemands ret eller gældende lovgivning, samt at
benyttelse af hjemmesiden er lovlig og fx ikke anvendes til udsendelse af spam (uopfordret e-mail). Nazmy Webdesign
forbeholder sig uden varsel at lukke for adgangen til hjemmesiden eller mailsystemet, såfremt dette ikke er tilfældet,
ligesom det forbeholdes at lukke hjemmesider, der indeholder smædekampagner. Ved lukning af services pga.
udsendelse af SPAM og lignende, er der ikke mulighed for tilbagebetaling af abonnement. Aktivering af
hjemmesiden igen sker først, når kunden har dokumenteret, at indholdet og brugen er lovlig.
Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig over for Nazmy Webdesign efter dansk rets almindelige regler.
Nazmy Webdesign • Industriholmen 82 • 2650 Hvidovre • Telefon 41 44 01 00 • Kontakt@nazmywebdesign.dk • www.nazmywebdesign.dk • Coop Bank REG: 6620 KONTO NR: 0004104647 • CVR 40526153


13. Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold


Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger, herunder fx telefonnummer eller mail, af anden
grund ændres, skal kunden straks give Nazmy Webdesign skriftlig besked herom.
Kunden forpligter sig til at informere Nazmy Webdesign skriftligt pr. mail på kontakt@nazmywebdesign.dk eller ved anbefalet brev om en eventuel udmeldelse fra en brancheforening, som medfører, at brancheforeningens logo ikke må fremtræde på kundens hjemmeside. Dette skal være modtaget af Nazmy Webdesign senest 5 arbejdsdage før udmeldelsen fra brancheforeningen træder i kraft. Hvis dette ikke overholdes, frasiger Nazmy Webdesign sig alt ansvar i denne
forbindelse.
Nazmy Webdesign - Forretningsbetingelser 10. januar 2024


14. Ansvarsfraskrivelse

Nazmy Webdesign tilstræber, at der hele tiden er adgang til Nazmy Webdesigns systemer og servere og fraskriver sig ansvar for tab eller skade i det anvendte elektroniske udstyr. Nazmy Webdesign fraskriver sig på samme måde, ansvaret for tab eller skade, der kan tilskrives Nazmy Webdesign leverandørers forhold og/eller øvrige tredjemands forhold. Nazmy Webdesign forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligehold eller lignende med driftstop til følge. I
tilfælde af forudsigelige driftsforstyrrelser, tilstræber Nazmy Webdesign at varsle kunden forud for driftstop via
www.nazmywebdesign.dk eller pr. mail.

Nazmy Webdesign kan redelegere et domæne ved indgåelse eller opsigelse af aftale om produktion af hjemmeside. I
forbindelse med redelegering af et domænenavn, fraskriver Nazmy Webdesign sig ethvert ansvar for tab eller skade.
Dette gælder ligeledes vedrørende eventuelle mailkonti samt i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på
denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. Nazmy Webdesign yder ikke support eller bærer ansvar i
forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn.
Nazmy Webdesign • Industriholmen 82 • 2650 Hvidovre • Telefon 41 44 01 00 • Kontakt@nazmywebdesign.dk • www.nazmywebdesign.dk • Coop Bank REG: 6620 KONTO NR: 0004104647 • CVR 40526153


14.1. Forsinkelse

Nazmy Webdesign fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.


14.2. Produktansvar

Nazmy Webdesign fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder
for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Kunden kan ikke videreføre tredjemands eventuelle
krav mod sig overfor Nazmy Webdesign.

Nazmy Webdesign er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel.
Kunden opfordres til at foretage løbende backup.


14.3. Fejl ved indtastning

Nazmy Webdesign fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden
eller foretaget af Nazmy Webdesign på baggrund af kundens oplysninger, herunder i forbindelse med køb af domæner.


14.4. Materialer

Nazmy Webdesign kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som
beskadiges eller bortkommer, mens de er i varetægt ved Nazmy Webdesign.


14.5. Force Majeure

Nazmy Webdesign fraskriver sig ansvar for force majeure-forhold, der ligger uden for kontrol af Nazmy Webdesign, og som
ikke burde have været taget i betragtning ved indgåelse af aftalen.


14.6. Webshop

Nazmy Webdesign er ikke forpligtet til at genskabe en backup af webshoppen ved fejl opstået i forbindelse med kundens
egne ændringer i CMS. Har kunden slettet hele eller dele af sit varekatalog, kan Nazmy Webdesign forsøge at genskabe
data efter skriftlig aftale og mod betaling.
Nazmy Webdesign - Forretningsbetingelser 10. januar 2024


14.7. Virus eller hackerangreb

Nazmy Webdesign fraskriver sig ansvar ved virus eller hackerangreb, der måtte påvirke kundens mail, hjemmeside
og/eller markedsføring.
Nazmy Webdesign • Industriholmen 82 • 2650 Hvidovre • Telefon 41 44 01 00 • Kontakt@nazmywebdesign.dk • www.nazmywebdesign.dk • Coop Bank REG: 6620 KONTO NR: 0004104647 • CVR 40526153


14.8. Opsigelse af kundens eksisterende aftale(r)


Hvis parterne har aftalt, at Nazmy Webdesign skal opsige aftaler med tredjemand på vegne af kunden, er kunden
ansvarlig for, at Nazmy Webdesign modtager skriftlige oplysninger om præcist hvilke produkter der skal opsiges samt at
kunden giver Nazmy Webdesign e fyldestgørende og fuldstændige oplysninger om, hvordan opsigelse af hver enkelt aftale
skal ske. Det er kundens ansvar at sikre sig, at kunden modtager en skriftlig bekræftelse fra tredjemand om, at
korrekt opsigelse er sket, og Nazmy Webdesign fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejlagtig
og/eller manglende opsigelse af kundens aftaler med tredjemand foretaget af Nazmy Webdesign .


14.9. Ekstra omkostninger


Såfremt Nazmy Webdesign pålægges afregning af moms som følge af et ugyldigt eller fejlbehæftet momsnummer,
forbeholdes retten til at viderefakturere denne udgift.


15. Til rettelser/ændringer og varsling heraf

Nazmy Webdesign kan varsle ændringer af aftalen via mail til den mailadresse, som kunden oplyste ved bestillingen af
abonnementet/oprettelse af aftalen. Nazmy Webdesign kan ændre aftalen med et varsel på 30 dage. Ved væsentlige
ændringer af aftalen til ugunst for kunden kan kunden skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye
aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår.
Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel. Nazmy Webdesign kan løbende
foretage til rettelser/ændringer af de enkelte moduler og produkter af hensyn til driften, herunder indskrænke eller
ophøre med at tilbyde specielle abonnementstyper eller særtjenester. Nazmy Webdesign kan overdrage den tekniske
drift af enhver ydelse til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for kunden.


16. Ophavsret

Nazmy Webdesign har ophavsret til webhotellet og alle de moduler, der er tilknyttet. Anvendelse heraf uden samtykke fra
Nazmy Webdesign er ikke tilladt.
Nazmy Webdesign har ophavsret til disse standardvilkår, der således ikke må eftergøres eller anvendes helt eller delvist
uden samtykke fra Nazmy Webdesign .


17. Særlig programmering

Nazmy Webdesign kan efter særskilt aftale udføre særlige programmeringsopgaver for kunden. I forbindelse med særlig
programmering for kunden, fremgår muligheder og betingelser for brug af den kravspecifikation, som altid
udarbejdes af Nazmy Webdesign forud for særlig programmering. Der stilles alene ydelser til rådighed for kunden på
dennes webhotel eller lignende service, som udbydes af Nazmy Webdesign .
Nazmy Webdesign - Forretningsbetingelser 10. januar 2024


18. Fakturering

Nazmy Webdesign er berettiget til at fakturere markedsføringsydelser, mailløsninger og medierådgivning straks efter
aftalens indgåelse. Fakturering vil sædvanligvis ske senest 30 dage fra indgåelse af aftalen.
Fakturering af webhotel sker umiddelbart efter præsentation af udarbejdet hjemmeside. Nazmy Webdesign forbeholder
sig ret til at fakturere, såfremt materiale til den grafiske udarbejdelse af hjemmesiden ikke er fremsendt fra kunden
senest 14 dage efter underskrivelse af aftalen.
Nazmy Webdesign forbeholder sig ret til at fakturere op til 50 % af den samlede ordre forud for igangsættelse af
arbejdet, såfremt kunden har anmærkninger hos kreditvurderingsbureauer såsom RKI-registret.
Nazmy Webdesign • Industriholmen 82 • 2650 Hvidovre • Telefon 41 44 01 00 • Kontakt@nazmywebdesign.dk • www.nazmywebdesign.dk • Coop Bank REG: 6620 KONTO NR: 0004104647 • CVR 40526153


19. Priser og betalingsbetingelser


Alle priser angives eksklusive moms. Der betales forud for de købte produkter. Nazmy Webdesign forbeholder sig ret til at
fakturere 3 måneder før udløb af de enkelte produkter, da serverplads og ressourcer skal reserveres. Perioden
fremgår af fremsendte faktura.
Priserne i aftalen er faste i 12 måneder fra Ikrafttrædelsesdatoen. Efter 12 måneder kan Nazmy Webdesign årligt hæve
enhedsprisen svarende til stigningen i det danske nettoprisindeks, dog mindst med 3 %, og oprundet til nærmeste kr.
10 pr. produkt. Ved beregningen af nettoprisindekset tages udgangspunkt i det indeks, der er gældende på
ikrafttrædelsesdatoen. Nazmy Webdesign forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af
eksempelvis support og services, herunder redesign af hjemmesiden.
Alle fakturaer pålægges et ekspeditionsgebyr på 99 kr. Skyldige beløb skal betales senest 10 dage fra fakturadato
(forfaldsdagen). Ved forsinket betaling forrentes Nazmy Webdesigns krav med 2 % pr. måned fra forfaldsdagen.
Ved manglende rettidig betaling i henhold til aftalen forfalder hele den resterende kontraktværdi til betaling straks.
Nazmy Webdesign forbeholder sig retten til at lukke adgang til både hjemmeside, mail og administrationsmodul indtil
Nazmy Webdesigns tilgodehavende er betalt.
I tilfælde af handel med virksomheder i EU, hvor Nazmy Webdesign ikke opkræver moms, er kunden til enhver tid
forpligtet til at oplyse sit gyldige momsnummer af hensyn til lovgivning, som kræver listeangivelse til danske
myndigheder vedrørende salg uden dansk moms.


20. Værneting


Eventuelle tvister mellem parterne afgøres ved Retten i Glostrup, Retten i Lyngby eller Retten i Hillerød som 1.
instans og Østre Landsret som 2. instans.

bottom of page